Beleid


2020-2023

Sinds 2018 richt de Stichting Cantate zich op twee aandachtsgebieden:

  • Het oorspronkelijke intern gerichte aandachtsgebied ten dienste van de kerkgaande gemeenteleden;
  • Een (verder) te ontwikkelen extern gericht aandachtsgebied, ten dienste van de gehele Doetinchemse gemeenschap.

Het beleid ten aanzien van het oorspronkelijke interngerichte aandachtsgebied verandert de komende jaren in principe niets; de doelstelling blijft om 2 à 3 maal per jaar een cantatedienst, georganiseerd door het cantoraat van de Catharinakerk, te financieren.
Het kistorgel dat, dankzij giften van vrienden en leden van de cantorij, in het voorjaar van 2019 kon worden aangekocht en op 19 mei feestelijk in gebruik werd genomen, is een belangrijke aanwinst voor het cantoraat en voor de Catharina-gemeente als geheel.

In het kader van het extern gerichte aandachtsgebied worden vanuit de Stichting Cantate de komende jaren verschillende activiteiten (verder) ontwikkeld.

Daarbij wordt, daar waar dat zinvol is, samenwerking gezocht met andere (kerkelijke en niet-kerkelijke) organisaties die vergelijkbare doelen nastreven: 

  1. Onder het motto ‘Muziek in de Stad’ worden door het jaar heen in de Catharinakerk muzikale momenten van bezinning en verdieping aan de Doetinchemse gemeenschap aangeboden, waarbij aansluiting gezocht wordt bij die momenten van vieren en herdenken die traditioneel binnen een kerkelijke context plaatsvinden, maar waaraan een bredere maatschappelijke behoefte bestaat.
    Hierbij wordt doorgeborduurd op initiatieven die al eerder in gang zijn gezet, zoals vanaf 2015 ‘Kerstmuziek in de stad’, vanaf 2016 op stille zaterdag een uitvoering van het Stabat Mater van Pergolesi en vanaf 2017 de Allerzielenconcerten.
    De organisatie berust bij de Stichting Cantate, in samenwerking met de werkgroep Catharina Spiritueel.  
  2. Ook wordt de mogelijkheid onderzocht om in het kader van het Stadsorganistschap van Elske te Lindert, in samenwerking met de Gemeente Doetinchem, jaarlijks enkele orgelconcerten te organiseren.