Beleid


2024-2027

Ook de komende jaren zal de Stichting Cantate zich op twee aandachtsgebieden blijven richten:

  • Het oorspronkelijke intern gerichte aandachtsgebied ten dienste van de kerkgaande gemeenteleden;
  • Een verder te ontwikkelen extern gericht aandachtsgebied, ten dienste van de gehele Doetinchemse gemeenschap.

Het beleid ten aanzien van het oorspronkelijke interngerichte aandachtsgebied verandert de komende jaren in principe niets; de doelstelling blijft om 2 à 3 maal per jaar een cantatedienst, georganiseerd door het cantoraat van de Catharinakerk, te financieren.
Het kistorgel dat, dankzij giften van vrienden en leden van de cantorij, in het voorjaar van 2019 kon worden aangekocht en op 19 mei feestelijk in gebruik werd genomen, is een belangrijke aanwinst voor het cantoraat en voor de Catharina-gemeente als geheel.

In het kader van het extern gerichte aandachtsgebied worden vanuit de Stichting Cantate de komende jaren verschillende activiteiten voortgezet en (verder) ontwikkeld.

Daarbij wordt, daar waar dat zinvol is, samenwerking gezocht met andere (kerkelijke en niet-kerkelijke) organisaties die vergelijkbare doelen nastreven: 

  1. Onder het motto ‘Muziek in de Stad’ worden door het jaar heen in de Catharinakerk muzikale momenten van bezinning en verdieping aan de Doetinchemse gemeenschap aangeboden, waarbij aansluiting gezocht wordt bij die momenten van vieren en herdenken die traditioneel binnen een kerkelijke context plaatsvinden, maar waaraan een bredere maatschappelijke behoefte bestaat.
    Zo wordt er op stille zaterdag een uitvoering van het Stabat Mater van Pergolesi ten gehore gebracht, wordt er begin november een Allerzielenconcert georganiseerd en klinkt er in aanloop naar Kerst ‘Kerstmuziek in de Stad’.
    De organisatie berust bij de Stichting Cantate, in samenwerking met de werkgroep Catharina Spiritueel. Deze concerten zijn vrij toegankelijk.   
  2. Ook wordt de mogelijkheid onderzocht om in het kader van het Stadsorganistschap van Elske te Lindert jaarlijks enkele orgelconcerten te organiseren.