Bestuur


Het bestuur van de Stichting Cantate bestaat uit ten minste drie leden. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon worden vervuld. Zij zijn voor een periode van vier jaar benoemd. Herbenoeming is onbeperkt mogelijk.
Bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden, doch hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Het bestuur vertegenwoordigt de Stichting in en buiten rechte.
De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden.


VoorzitterHenk van Reeven06-30418460
1e SecretarisKees Post0314-332722
2e SecretarisLineke Flokstra0314-394446
Penningmeester Kees Post | tijdelijk*0314-332722
AdviseurElske te Lindert 

*Het bestuur is op zoek naar een nieuwe penningmeester. Mocht u zich aangesproken voelen door onze doelstellingen en een financiële achtergrond hebben, neem dan contact op met Kees Post of Henk van Reeven.