Financiën


In de financiering van het intern gerichte aandachtsgebied ten dienste van de kerkgaande gemeenteleden verandert er in principe niets; de kosten voor het ondersteunen van het cantoraat van de Catharinakerk blijven gefinancierd worden uit de bestaande financieringsbronnen, te weten: bijdragen van cantorijleden en de vriendenkring van de cantorij, en een jaarlijkse bijdrage uit de sectiekas van de Catharinakerk.

Het extern gerichte aandachtsgebied wordt geheel vanuit andere bronnen gefinancierd:

  • De projecten georganiseerd in het kader van “Muziek in de Stad” worden gefinancierd uit vrijwillige giften van bezoekers. Voor zover deze vrijwillige giften ontoereikend zijn, is en wordt gezocht naar aanvullende financieringsbronnen, zoals sponsoring en financiering vanuit andere activiteiten en initiatieven;
  • De Stichting zoekt voor haar projecten naar sponsoren die op enigerlei wijze affiniteit met het desbetreffende project hebben. Zo is het Allerzielenconcert al twee jaar op rij door de Doetinchemse uitvaartorganisaties gesponsord..
  • Om de continuïteit van de projecten in het kader van ‘Muziek in de Stad’ ook op langere termijn te kunnen waarborgen, is een garantiefonds gecreëerd waarin participanten zich garant kunnen stellen voor eventuele tekorten, voor een vooraf afgesproken maximumbedrag per jaar.
  • Verder wordt onderzocht of voor haar projecten financiële ondersteuning vanuit (gemeentelijke) fondsen mogelijk is.
  • Teneinde nieuwe vrienden, ook van buiten het kerkelijk verband, te kunnen aantrekken, wordt in de komende jaren de vriendenkring van de cantorij uitgebreid tot een vriendenkring van de Stichting Cantate, waarbij de mogelijkheid wordt geboden aan te geven waar de vriendenbijdrage voor bestemd is;
  • De Stichting beoogt niet het maken van winst. Voor zover een bepaalde activiteit een batig saldo oplevert, wordt dit batig saldo gebruikt voor het (mede) financieren van andere activiteiten, dan wel toegevoegd aan de reserves teneinde een gezonde financiële basis te behouden.

De geldstromen van het intern gerichte en extern gerichte aandachtsgebied zijn in de financiële administratie van de Stichting strikt gescheiden.Per 1 januari 2018 is de Stichting Cantate door de Belastingdienst aangemerkt als culturele ANBI (algemeen nut beogende instelling), waardoor voor zowel particulieren als bedrijven giften aan onze stichting fiscaal aftrekbaar zijn.