Financiën

In de financiering van het intern gerichte aandachtsgebied ten dienste van de kerkgaande gemeenteleden verandert er ook de komende jaren in principe niets; de kosten voor het ondersteunen van het cantoraat van de Catharinakerk blijven gefinancierd worden uit de bestaande financieringsbronnen, te weten: bijdragen van cantorijleden en de vriendenkring van de cantorij, en een jaarlijkse bijdrage uit de sectiekas van de Catharinakerk.

De projecten georganiseerd in het kader van ‘Muziek in de Stad’ worden gefinancierd uit vrijwillige giften van bezoekers. Voor zover deze vrijwillige giften ontoereikend zijn, wordt gezocht naar aanvullende financieringsbronnen, zoals sponsoring en financiering vanuit andere activiteiten en initiatieven.

Om de continuïteit van de projecten in het kader van ‘Muziek in de Stad’ ook op langere termijn te kunnen waarborgen, is een garantiefonds gecreëerd waarin participanten zich garant kunnen stellen voor eventuele tekorten, voor een vooraf afgesproken maximumbedrag per jaar.

Verder wordt onderzocht of voor haar projecten financiële ondersteuning vanuit (gemeentelijke) fondsen mogelijk is.

De Stichting beoogt niet het maken van winst. Voor zover een bepaalde activiteit een batig saldo oplevert, wordt dit batig saldo gebruikt voor het (mede) financieren van andere activiteiten, dan wel toegevoegd aan de reserves teneinde een gezonde financiële basis te behouden.


Per 1 januari 2018 is de Stichting Cantate door de Belastingdienst aangemerkt als culturele ANBI (algemeen nut beogende instelling), waardoor voor zowel particulieren als bedrijven giften aan onze stichting fiscaal aftrekbaar zijn.