Garantiefonds


Uitnodiging om lid te worden van ons Garantiefonds

Onder het motto ‘Muziek in de Stad’ organiseert de Stichting Cantate, samen met Catharina Spiritueel, driemaal per jaar in de Catharinakerk een bijzonder concert voor de gehele Doetinchemse gemeenschap. Op Stille Zaterdag het Stabat Mater, ons Allerzielenconcert begin november en eind van het jaar Kerstmuziek in de stad.

Drie bijzondere momenten van vieren en gedenken zoals we die kennen uit de kerkelijke traditie, maar waaraan een bredere maatschappelijke behoefte bestaat; Daarom is iedereen bij deze concerten welkom, ook – en misschien wel juist – degenen voor wie de weg naar de kerk niet (meer) zo vanzelfsprekend is. Daarom ook is de toegang vrij.

Waarom is uw lidmaatschap voor ons belangrijk?

De Stichting Cantate streeft er naar deze concerten op eigen kracht te financieren, onder meer door vrijwillige bijdragen, giften bij de uitgang van de concerten en door sponsoring, waarbij we zoeken naar passende vormen van sponsoring. Zo wordt, evenals vorig jaar, ook dit jaar het Allerzielenconcert weer gesponsord door de Doetinchemse uitvaartorganisaties.

Hoewel een groot deel van de kosten op deze wijze kan worden gedekt, is dat tot nu toe toch niet voldoende gebleken om de financiering volledig rond te krijgen. En, alhoewel we blijven zoeken naar nieuwe financieringsbronnen, denken we niet dat we de komende jaren al volledig financieel op eigen benen kunnen staan.
Dat de concerten toch iedere keer weer door konden gaan, danken we aan het feit dat, als dat nodig was, twee families uit onze gemeente bereid waren de tekorten aan te vullen.

Omdat we niet steeds een beroep willen blijven doen op alleen deze twee families. Om zeker te stellen dat onze bijzondere concerten toegankelijk blijven voor iedereen zoeken we naar een breder financieel draagvlak. En u kunt ons daarbij helpen.

Hoe ziet ons garantiefonds er uit?

Wij denken aan een garantiefonds waarin een groter aantal deelnemers gezamenlijk garant willen staan voor de eventuele  tekorten.
Als lid van het garantiefonds bepaalt u zelf jaarlijks de limiet van het te garanderen bedrag, waarbij wij denken aan een minimum bedrag van € 50 per jaar, maar grotere bedragen zijn uiteraard van harte welkom.
Eventuele tekorten worden jaarlijks verrekend en, indien het jaarlijkse tekort kleiner is dan het totale garantiebedrag, naar rato over de leden verdeeld. Uiteraard leggen we financiële verantwoording af, zodat u als lid van ons garantiefonds weet dat uw geld goed besteed wordt.

Uw bijdrage is aftrekbaar

Aangezien de Stichting Cantate door de Belastingdienst is aangemerkt als culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling), is uw bijdrage aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Hoe u lid kan worden

Als u het ook belangrijk vindt dat de ‘Muziek in de Stad’ van de Stichting Cantate kan blijven klinken, nodigen wij u uit lid te worden van dit garantiefonds. U kunt zich hiervoor aanmelden bij de penningmeester van de stichting, Kees Post.

Misschien wilt u zich op een andere manier aanmelden:

  • per e-mail: garantiefonds@cantatedoetinchem.nl
  • per telefoon: 0314-332722
  • schriftelijk: Stichting Cantate Doetinchem, Garantiefonds, p/a Plein 40-45 nr 40, 7002 DC Doetinchem.

Voor meer informatie kunt u terecht bij één van de bestuursleden van de stichting of bij Elske te Lindert.