Garantiefonds


Onder het motto ‘Muziek in de Stad’ organiseert de Stichting Cantate, samen met Catharina Spiritueel, driemaal per jaar in de Catharinakerk een bijzonder concert voor de gehele Doetinchemse gemeenschap. 
Op Stille Zaterdag het Stabat Mater, ons Allerzielenconcert begin november en eind van het jaar Kerstmuziek in de stad.

Drie bijzondere momenten van vieren en gedenken zoals we die kennen uit de kerkelijke traditie, maar waaraan een bredere maatschappelijke behoefte bestaat; Daarom is iedereen bij deze concerten welkom, ook – en misschien wel juist – degenen voor wie de weg naar de kerk niet (meer) zo vanzelfsprekend is. Daarom ook is de toegang vrij.

Waarom een garantiefonds?

De Stichting Cantate streeft er naar deze concerten geheel op eigen kracht te financieren, onder meer door vrijwillige bijdragen, giften bij de uitgang van de concerten en bijdragen uit onze eigen reserves.

Hoewel de kosten op deze wijze grotendeels kunnen worden gedekt, is dat tot nu toe toch niet voldoende gebleken om de financiering volledig rond te krijgen. Om zeker te stellen dat onze bijzondere concerten gratis toegankelijk blijven voor iedereen zochten we naar een breder financieel draagvlak; een Garantiefonds.

Hoe ziet ons garantiefonds er uit?

In ons garantiefonds hebben een aantal deelnemers zich bereid verklaard gezamenlijk garant te willen staan voor de eventuele tekorten.
Als lid van het garantiefonds bepaalt u zelf jaarlijks de limiet van het te garanderen bedrag, waarbij wij denken aan een minimum bedrag van € 50 per jaar, maar grotere bedragen zijn uiteraard van harte welkom.
Eventuele tekorten worden jaarlijks verrekend en, indien het jaarlijkse tekort kleiner is dan het totale garantiebedrag, naar rato over de leden verdeeld. Uiteraard leggen we financiële verantwoording af, zodat u als lid van ons garantiefonds weet dat uw geld goed besteed wordt.

Uw bijdrage is aftrekbaar

Aangezien de Stichting Cantate door de Belastingdienst is aangemerkt als culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling), is uw bijdrage aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Hoe u lid kan worden

Als u het ook belangrijk vindt dat de ‘Muziek in de Stad’ van de Stichting Cantate kan blijven klinken, nodigen wij u uit lid te worden van dit garantiefonds. U kunt zich hiervoor aanmelden bij de penningmeester van de stichting, Kees Post.

Voor meer informatie kunt u terecht bij één van de bestuursleden van de stichting of bij Elske te Lindert.