Doelstelling


De doelstelling van de Stichting Cantate is in de statuten als volgt omschreven:

1. De stichting heeft ten doel:

  • het bevorderen van het culturele leven in de gemeente Doetinchem, in het bijzonder door het (mede) organiseren en (mede) financieren van grotere zangmuzikale projecten en evenementen in en vanuit de Catharinakerk te Doetinchem, gericht op verbinding binnen de Doetinchemse gemeenschap in de ruimste zin van het woord;
  • het bevorderen van vocale en instrumentale muziek in de Catharinakerk te Doetinchem, gericht op het bieden van momenten van bezinning en verdieping aan de Doetinchemse gemeenschap in de ruimste zin van het woord, in het bijzonder door het (mede) organiseren en het verlenen van financiële ondersteuning;
  • het bevorderen van vocale en instrumentale kerkmuziek in de Catharinakerk te Doetinchem ten behoeve van de Protestantse Gemeente Doetinchem, in het bijzonder door het verlenen van financiële ondersteuning aan het cantoraat van de Catharinakerk;
  • en voorts al wat hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord;
  • het doel van de stichting kan niet zijn het maken van winst.

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verkrijgen en beheren van geldmiddelen al dan niet met specialistische hulp.

3. De stichting tracht in het kader van haar doelstelling een waardevolle bijdrage te leveren aan het culturele en kerkelijke leven binnen de Doetinchemse gemeenschap.